GRIMM LEGSZEBB MESÉI

RÓNAY GYÖRGY fordításában

 

A FARKAS ÉS A HÉT KECSKEGIDA

.........................................

Volt egy öreg anyakecske s annak hét gidácskája. Úgy szerette őket. ahogy csak anya szeretheti a gyerekeit. Egyszer eleségért készült az erdőbe. Összehívta a gidákat, s így szólt hozzájuk:

-Kedves gyermekeim, kimegyek az erdőre. Vigyázzatok, óvakodjatok a farkastól: Ha beengeditek, szőröstül-bőröstül felfal. Furfangos állat a farkas, még azt is megteszi, hogy idegen bőrbe bújik, de ha jól figyeltek, reszelős hangjáról, fekete mancsáról nyomban ráismertek.

- Vigyázunk, édesanyácskánk, hogyisne vigyáznánk! - mondták a gidák - Elmehetsz nyugodtan.

Erre a kecskemama búcsút is vett tőlük, és elindult az erdőbe. Alig telik el egy negyedóra, kopogtatnak az ajtón, s valaki beszól:

- Nyissátok ki kedveseim, én vagyok itt, az édesanyátok. Mindegyikteknek hoztam valami finomságot! 

- Nem nyitjuk ki! - kiabálták - A mi édesanyánknak kedves, lágy hangja van, a tiéd meg csúnya, reszelős. Nem is édesanyánk vagy te, hanem a farkas.

A farkas mozdult egyet, bosszantotta, hogy így túljártak az eszén. Kapta magát, elszaladt a boltba, vásárolt egy jókora darab krétát.

- Minek neked az a kréta? - tréfálkozott a boltos. - Talán beiratkoztál az iskolába?

De a farkasnak nem volt kedve a tréfához. Végigmérte a boltost úgy, hogy annak majd elhűlt a vére; azt sem tudta, hogyan szabaduljon a kedves vevőtől. A farkas pedig megette a krétát, s attól egyszerre vékony lett a hangja, szinte maga sem ismert rá. "No - gondolta - Ez így jó lesz - azzal visszament kecskéékhez, megint bekopogtatott, s megint beszólt nagy mézesmázosan:

- Nyissátok ki, kedveseim, én vagyok itt, édesanyátok. Hoztam mindegyikteknek valami jó falatot!

De már annyira kívánta a gidahúst, hogy nemtudta megállni, be ne lessen az ablakon, és szemügyre ne vegye a kívánatos pecsenyét. Éppen csak egy pillanatig tartott az egész, aztán máris lekapta a fejét, nehogy észrevegyék, a mancsát azonban meggondolatlanul otthagyta az ablakpárkányon.

A gidák meglátták és visszakiáltottak neki:

-Nem nyitjuk ki, dehogy nyitjuk! A mi édesanyánknak szép fehér lába van, a tiéd meg csúnya fekete. Nem is édesanyánk vagy te, hanem a farkas!

A vén ragadozó dühösen körülszaglászta a házat, nincs-e rajta valahol rés, amin befurakodhatna; de még egy fia repedést sem talált. Erre nagy mérgesen elszaladt a pékhez.

- Megütöttem a lábamat, kenj rá gyorsan egy kis tésztát!

A péktől meg loholt a molnárhoz.

- Szórd be hamar liszttel a mancsomat!

A molnár nem tudta mire vélni a furcsa kívánságot. "No ez a hamis jószág megint rosszban töri a fejét" - gondolta. Hímezett-hámozott, de a farkas rámordult:

- Egy-kettő, vagy nyomban felfallak!

A molnár megijedt, nem teketóriázott tovább, beszórta liszttel a a farkas lábát, úgyhogy az  tiszta fehér lett. Akkor a rosszcsont harmadszor is bekopogtatott a kecskéék ajtaján.

- Nyissátok ki, kedveskéim, én vagyok itt, édesanyátok! Találjátok ki, mit hoztam nektek az erdőből!

- Előbb mutasd meg a lábadat! - szóltak odabent az óvatos gidák.

A farkas nagy bátran föltette a csirizes-lisztes mancsát az ablakpárkányra. Fehér volt, a kecske lába sem lehetett fehérebb. Erre a gidák nyugodtan ajtót nyitottak.

 Bezzeg megrémültek, amikor meglátták a dühös ordast! Ahányan voltak, annyi felé menekültek. Az első az asztal alá ugrott, a második az ágyba bújt, a harmadika kályhába, a negyedik a konyhába, az ötödik a szekrénybe, a hatodik a mosdótál alá, a hetedik meg a faliórába. De a farkas megtalálta őket; éhes is volt, mérges is volt, egymás után mind bekapta. Csak a legkisebbiket nem lelte meg, azt, amelyik a faliórába rejtőzött. Mikor jóllakott odébbállt. Lefeküdt kint a réten egy fa alá, és elaludt.

Nemsokára megjött az erdőből a kecskemama. Majd meghasadt a szíve attól, amit látott!

 

 Az ajtó tárva-nyitva, asztal, szék, lóca egymás hegyén-hátán, a mosdótál összetörve,vánkos, takaró lehúzva az ágyról. Kereste a gyerekeit, de hiába, Sorra kiabálta a nevüket, de nem felelt senki. Végül, mikor az utolsó hívta, megszólalt egy cingár hangocska:

- Itt vagyok, édesanyám!

- Hol? - kiáltotta kétségbeesetten szegény kecskemama, és fel-alá szaladgált a romok közt. - Hol vagy, édes lelkem?

- Itt, az órában, cincogta a gida.

A kecskemama fölágaskodott, és kiszedte az órából a csemetéjét; a többit siratta, ennek az egynek meg úgy örült, hogy potyogtak a könnyei.

Hát még akkor hogy potyogtak, amikor a legkisebb gidától megtudta, hogy mi történt! Azt sem tudta, hová legyen bánatában; már-már azon volt, hogy nekiszalad keservében a világnak. Kifordult a házból, neki a rétnek, a kis gida meg sírva-ríva a nyomában.

Hát ahogy a rétre ért szinte gyökeret vert a lába! Ott feküdt a farkas a fa alatt, és horkolt, hogy csak úgy remegtek belé az ágak.! Az öreg kecske csak nézte, nézte, mint aki kővé dermedt. Addig nézte, míg észre nem vette, hogy valami fickándozik a farkas kövér hasában. "Uram teremtőm! Csaknem az én szegény gyermekeim mozognak ott?" - gondolta. Hazaszalasztotta a gidát ollóért, tűért és cérnáért, aztán nekilátott, kezdte felvágni az ordas bendőjét. Alig nyisszantott egyet, máris kidugta a fejét egy gida.

- Csakhogy látlak, édesanyám! - kiáltotta, s örömében már-már majdnem a nyakába ugrott a kecskemamának. De az most nem ért rá az ilyesmire; szaporán csattogtatta az ollót, metélte a farkas irháját, míg csak mind a hat fia ki nem ugrott a bendőből, s ott nem táncolt körülötte. Mert hát a mohó fenevad egészben nyelte le valamennyit!

Mikor mindnyájan együtt voltak már, s alaposan ki is örvendezték magukat, azt mondta a kecskemama:

- Menjetek, keressetek jó nagy köveket! Belevarrjuk ennek a tűzre való állatnak a hasába, amíg alszik!

A gidák egész halom követ hordtak össze, aztán nekifogtak, s annyit tömtek a az ordasba, amennyi csak belefért. Mikor a rakodással elkészültek, kecskemama sietve összevarrta a farkas irháját. Észre se vette a gonosz, olyan mélyen aludt, meg se moccant közben.

Késő délutánig horkolt, akkor elfordult az árnyék, rásütött a lemenő nap, és fölébresztette. Ásított egy nagyot a koma, aztán föltápászkodott, hogy igyék egyet a kútnál, mert rettenetesen megszomjazott.

- Úszni akarnak a gidák! - mormolta kedélyesen. Csak azt nem értette, hogy lehet ilyen átkozottul nehéz az a hat gyenge csontú gidácska. Lépett egyet-kettőt, imbolyogva, mint a részeg; a kövek meg összekocódtak, zörögni kezdtek a hasában.

Mi csörög, mi zörög?

A hasamban mi görög? 

Azt hittem hat gidát nyeltem,

mégis csak kő kocog bennem...

dünnyögte bosszúsan, s alig várta, hogy egy jót kortyolhasson a jéghideg vízből. Áthajolt a káván, s abban a pillanatban a sok kő mind előrelódult a hasában. Fejest bukott a kútba, és szánalmasan belefulladt.

A gidák a sövény mögül lesték, mi történik. Mikor az ordas eltűnt a kútban, nagy vidáman előszaladtak, körbefogództak, nótára gyújtottak, azt énekelték:

Kellett neked kecskegida?

Odalettél, farkas koma!

És örömükben anyjukkal együtt körültáncolták a kutat.

***

  

vissza a címoldalragyermekeink.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!